Què oferim?

Monitoratge

Des de VALORS pensem que els monitors/es són la columna vertebral sobre la qual s’estructura el nostre projecte pedagògic És per això que apostem per equips professionals, titulats, amb experiència i compromesos amb el projecte.

Objectius de l'equip pedagògic

Educar en valors social i culturals basats en el respecte i la tolerància

• Donar alternatives d’oci al temps lliure
• Realitzar dinàmiques que donin eines als infants, alhora de resoldre conflictes i prendre decisions
• Fer activitats que desenvolupin els aspectes creatius, expressius i lúdics

Fomentar un bon desenvolupament cognitiu, afectiu, físic i social

• Impulsar el treball en equip i les relacions per a la convivència
• Participar i respectar les regles dels jocs per poder aprendre dels errors
• Treballar el respecte per l’entorn i els materials utilitzats
• Fer servir el diàleg com a eina per resoldre els conflictes
• Inculcar la importància d’acabar els jocs i les activitats començades

Ensenyar a taula un correcte sistema d’hàbits

• Aprendre la importància de seguir una dieta completa i equilibrada
• Educar en els aspectes d’ordre, comportament i convivència a la taula
• Adquirir uns correctes hàbits d'higiene

Garantir la seguretat de l’infant

• Implantar un pla d’actuació en cas d’accident
• Garantir la seguretat en totes les activitats lúdiques
• Dominar el pla d’evacuació en cas d'incendi

Vetllar per l'integració dels infants

• Facilitar l'integració en el grup de qualsevol nen/a amb necessitats especials

Serveis

VALORS ofereix la gestió dels següents serveis:

Material

Garantitzem la uniformitat de l’equip de monitors/es ( còfies i samarretes per les activitats).

Trimestralment, subministrarem el material necessari per poder realitzar les activitats programades (material fungible, específic, lúdicoesportiu jocs de taula, hort urbà,

Com ho aconseguim?

Projecte educatiu i Pla Treball

VALORS crea un projecte educatiu i un pla de treball adaptat a la filosofia i la cultura de l'escola Dins del nostre projecte realitzarem aquests tipus d'activitats

Treball in situ dels gestors al centre

Per tal d'oferir un tracte proper i resolutiu amb l'AMPA i l'escola, els responsables de l'empresa seran els gestors i coordinadors dels serveis oferts. La presència dels gestors al centre, sense la necessitat de cap intermediari, garantitzarà un tracte directe i ràpid envers qualsevol incidència

Comunicació amb les famílies

Organització

Per poder realitzar una bona feina i cobrir el millor possible les necessitats del servei del menjador VALORS elabora la següent estructura:

Tasques dels gestors i coordinadors

Projecte

• Vetllar perquè els serveis oferts es realitzin dins de les normes i obligacions estipulades a les lleis vigents
Elaboració i reciclatge dels actuals i futurs projectes psicopedagògics
Revisió del Pla de Treball del menjador anual

Gestió

• Realitzar les inscripcions de les famílies als serveis i fer els cobraments dels mateixos
• Efectuar l'ingrés de les nòmines dels treballadors /es

RRHH

• Dur a terme tots els aspectes contractuals dels treballadors /es de l’empresa
• Fer traspàs de la documentació (contractes, modificacions, nòmines...)
• Fer entrevistes de personal i creació d’una borsa de treball per les substitucions
• Cobrir les posibles baixes laborals dels monitors /es
Formació obligatòria del monitoratge i reciclatge de recursos

Coordinació dels serveis

Coordinar l’equip de monitors /es del servei
• Resoldre qualsevol incidència que es doni al servei donant suport a la feina dels monitors /es
• Donar resposta a l’AMPA i a la direcció de l’escola a aquells conflictes importants que es puguin donar durant els serveis

Tasques dels monitors

• Vetllar en tot moment per la seguretat i benestar dels infants
• Dur a terme el projecte educatiu
• Participar de forma activa en la proposta, programació i avaluació de les activitats
• Tenir sempre una actitud facilitadora del treball en equip per una bona convivència
• Fer els informes diaris o trimestrals segons els cursos
• Plantejar una actitud proactiva davant el grup de treball i d’infants

rocket linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram